REGULAMIN

REGULAMIN KORZYSTANIA Z MATERIAŁÓW I USŁUG MIEJSKIEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W BIAŁEJ PODLASKIEJ

 

ZASADY KORZYSTANIA Z MULTICENTRUM

(§11 Regulaminu korzystania z materiałów bibliotecznych i usług Miejskiej Biblioteki Publicznej w Białej Podlaskiej)

1. Multicentrum jest ośrodkiem edukacyjnym przeznaczonym dla dzieci i młodzieży oraz uwzględniającym potrzeby edukacyjne dorosłych użytkowników.
2. Do korzystania z zasobów Multicentrum nie jest wymagane posiadanie karty Czytelnika. Nie dotyczy to korzystania ze stanowisk komputerowych, udostępnianych zgodnie z zapisami §10 niniejszego regulaminu.
3. Z Multicentrum mogą korzystać grupy zorganizowane (przedszkolne, szkolne, świetlicowe i inne),
a także grupy tworzone w ramach tzw. zajęć popołudniowych.
4. Zapisy na zajęcia odbywające się w placówce prowadzą pracownicy Multicentrum.
5. Harmonogram zajęć popołudniowych w Multicentrum znajduje się na stronie internetowej placówki www.multicentrum.mbp.org.pl oraz na afiszach reklamowych.
6. Użytkownicy Multicentrum mogą korzystać z komputerów i innego sprzętu tylko w celach informacyjnych i edukacyjnych.
7. Stanowiska komputerowe i inny sprzęt należy użytkować zgodnie z zasadami BHP i tylko
w obecności pracownika biblioteki.
8. Wszelkie usterki należy zgłaszać dyżurującemu pracownikowi biblioteki.
9. Zabrania się podejmowania samodzielnych prób usuwania usterek i dokonywania napraw.
10. Opiekunowie grup odpowiadają za narzędzia i materiały udostępnione uczestnikom zajęć
i wspomagają pracownika biblioteki podczas zajęć.
11. Użytkownik ponosi odpowiedzialność finansową za uszkodzenia narzędzi i materiałów wynikające z niewłaściwego korzystania z nich.
12. Użytkownicy Multicentrum mają prawo do bezpłatnego korzystania z zainstalowanych programów.
13. Użytkownikowi nie wolno:
a) łamać zabezpieczeń systemu,
b) instalować oprogramowania oraz dokonywać zmian w konfiguracji systemu operacyjnego,
c) podłączać bez wiedzy i zgody bibliotekarza własnych urządzeń jak: pendrive, telefon komórkowy, aparat fotograficzny, itp,
d) zapisywać plików na dyskach twardych,
e) otwierać stron, zawierających treści pornograficzne, propagujące przemoc i rasizm itp.,
f) korzystać ze stron zawierających pirackie oprogramowanie (w tym strony warezowe),
g) świadomie wprowadzać wirusów komputerowych,
h) wykonywać wszelkich czynności powodujących uszkodzenie komputera,
i) wynosić poza obręb Multicentrum zbiorów, pomocy dydaktycznych, sprzętu itp.,
j) opuszczać przydzielonego stanowiska pracy bez wiedzy prowadzącego zajęcia.
14. Uczestnicy zajęć powinni zachowywać się w taki sposób, aby nie przeszkadzać innym osobom korzystającym z Multicentrum.
15. Dźwięk odtwarzany podczas pracy programów multimedialnych i sprzętu muzycznego może być emitowany tylko przez dołączone słuchawki.
16. Uczestników zajęć obowiązuje zmiana obuwia.